دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

آبهای زیرزمینی

نام درس آبهای زیرزمینی
کد درس 2224081
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز