دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 2,384 نتیجه
از 120
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آبیاری قطره ای 2224377 2 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 حمید زارع ابیانه هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/29 (08:00 - 10:00)
ابزار اندازه گیری و کنترل 2222148 3 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 02 جعفر امیری پریان هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00)
ابزار اندازه گیری و کنترل 2222148 3 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 03 جعفر امیری پریان هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00)
ابزار اندازه گیری و کنترل 2222148 3 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 01 جعفر امیری پریان هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00)
ابزار اندازه گیری و کنترل 2222328 3 کارشناسی ارشد مهندسی بیوسیستم 01 جعفر امیری پریان هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/29 (14:00 - 16:00)
اپیدمیولوژی بیماریهای گیاهی 2220277 3 دکتری گیاه پزشکی 01 غلام خداکرمیان نیمه اول ترم دو شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه اول ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/28 (14:00 - 16:00)
اتوماسیون صنعتی (طراحی ماشینهای کشاورزی) 2222443 2 دکتری مهندسی بیوسیستم 01 جعفر امیری پریان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/25 (08:00 - 10:00)
ارزیابی خاکها و اراضی 2218074 3 کارشناسی خاکشناسی 01 سعید فراست هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/29 (16:00 - 18:00)
ارزیابی ژنومیک 2221323 2 دکتری علوم دامی 01 فرهاد غفوری کسبی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/04 (08:00 - 10:00)
ارزیابی عملکرد پروژه های آبیاری و زهکشی 2224379 2 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 حمید زارع ابیانه هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00)
ارزیابی و حفاظت منابع ژنتیکی گیاهی 2223239 2 دکتری 01 فرشاد دشتی شش هفته اول ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) | شش هفته دوم ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) | شش هفته سوم ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه تغذیه 2221250 1 کارشناسی علوم دامی 02 حسین جهانیان هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه تغذیه 2221250 1 کارشناسی علوم دامی 01 حسین جهانیان هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمون خاک و تجزیه گیاه 2218328 2 کارشناسی ارشد خاکشناسی 01 محسن جلالی شش هفته اول ترم شنبه (10:00 - 12:00) | شش هفته دوم ترم شنبه (10:00 - 12:00) | شش هفته سوم ترم شنبه (10:00 - 12:00) | شش هفته اول ترم دو شنبه (18:00 - 20:00) | شش هفته دوم ترم دو شنبه (18:00 - 20:00) | شش هفته سوم ترم دو شنبه (18:00 - 20:00) 1401/03/24 (10:00 - 12:00)
آزمون خاک و تجزیه گیاه 2218358 2 دکتری خاکشناسی 01 محسن جلالی نیمه اول ترم یک شنبه (18:00 - 20:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (18:00 - 20:00) | نیمه اول ترم دو شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00)
استاتیک 2222133 3 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 01 مجتبی جابری معز هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00)
استراژی های اصلاح دام 2221325 2 دکتری علوم دامی 01 پویا زمانی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:00)
آشنایی با دامپروری ایران 2221050 2 کارشناسی علوم دامی 01 حسین جهانیان هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:00)
آشنایی با فن آوری های مولکولی در علوم دامی 2221287 3 کارشناسی علوم دامی 01 احمد احمدی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/29 (10:00 - 12:00)
آشنایی با نرم افزارهای اصلاح دام 2221305 2 کارشناسی ارشد علوم دامی 01 فرهاد غفوری کسبی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/30 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 2,384 نتیجه
از 120