شماره تلفن های مستقیم دانشکده کشاورزی

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده /حوزه سمت شماره تلفن /داخلی نمابر پست الکترونیکی
دانشکده کشاورزی 31403503 31403503

 

جهت تماس با واحدهای مختلف دانشگاه بوعلی سینا به

سایت مرکز تلفن به آدرس زیر  https://118.basu.ac.ir/ مراجعه نمایید.