شماره تلفن های مستقیم دانشکده کشاورزی

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده /حوزه سمت شماره تلفن /داخلی نمابر پست الکترونیکی
دانشکده کشاورزی جدید 34425401
دانشکده کشاورزی جدید 34425403
دانشکده کشاورزی جدید 34425404
دانشکده کشاورزی قدیم 34424934
دفتر ریاست 34425402 34425402