درباره دانشکده

دانشکده/حوزه سمت شماره تلفن / داخلی نمابر پست الکترونیک
دانشکده کشاورزی
  ۳۱۴۰۳۵۰۳ ۳۱۴۰۳۵۰۳  

 

جهت تماس با واحدهای مختلف دانشگاه بوعلی سینا به سایت مرکز تلفن دانشگاه  مراجعه فرمائید.​​​​​​​​​​​​​