درباره گروه
 
                فعالیت گروه آموزشی خاکشناسی از سال 1374 با پذیرش دانشجو در مقطع لیسانس آغاز گردید. در ادامه در سال 1380 اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد و در سال 1385 نخستین دانشجویان در مقطع دکتری شروع به تحصیل نمودند. در حال حاضر (1395) گروه خاکشناسی با ده نفر عضو هیات علمی (دو استاد، یک دانشیار و هفت استادیار) در مقاطع و گرایش‏های زیر به فعالیت آموزشی و پژوهشی می پردازد:
 • مقطع کارشناسی

  رشته علوم و مهندسی خاک
 • مقطع کارشناسی ارشد

    مدیریت حاصلخیزی و زیست - فناوری خاک - بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

    مدیریت حاصلخیزی و زیست - فناوری خاک - شیمی، حاصلخیزی و تغذیه گیاه

    مدیریت منابع خاک - فیزیک و حفاظت خاک

    مدیریت منابع خاک - منابع خاک و ارزیابی اراضی