معاونت آموزشی

حامد نوذری

حامد نوذری 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: