نمایشگر یک مطلب

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدت ریاست

دکتر ابراهیم احمدی مهندسی بیوسیستم

از سال 1400

دکتر علی اصغر ساکی

علوم دامی

از سال 1397 الی 1400

دکتر حمید بلالی

اقتصاد کشاورزی

از سال 1395 الی 1397

دکتر حشمت اله سعدی

ترویج و آموزش کشاورزی

از سال 1393 الی 1395

دکتر حسن علی عربی

علوم دامی

از سال 1387 تا 1393

دکتر گودرز احمدوند

زراعت و اصلاح نباتات

از سال 1385 الی 1387

دکتر علی اصغر ساکی

علوم دامی

از سال 1384 الی 1385