زهرا کلاهچی
مدیرگروه خاکشناسی

رشته تحصیلی: مهندسي كشاورزي - خاكشناسي​​​​​​​
مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: zkolahchi@basu.ac.ir

صفحه شخصی