دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

آزمون های غیر مخرب در کشاورزی(طراحی و ساخت)

نام درس آزمون های غیر مخرب در کشاورزی(طراحی و ساخت)
کد درس 2222279
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز