دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1,321 - 1,340 از 1,720 نتیجه
از 86
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
روش تحقیق 2218409 2 کارشناسی ارشد خاکشناسی 01 محسن جلالی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30)
روش تحقیق 2225084 2 کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی 01 هدایت باقری نیمه اول ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00)
روش تحقیق 2222258 2 کارشناسی ارشد مهندسی بیوسیستم 01 رضا امیری چایجان هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00)
روش تحقیق 2221129 2 کارشناسی ارشد علوم دامی 01 داریوش علیپور نیمه اول ترم سه شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30)
روش تحقیق 2219059 2 کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 01 امیرحسین کشتکار نیمه اول ترم یک شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00)
روش تحقیق 2219081 2 کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 01 گودرز احمدوند هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00)
روش تحقیق در توسعه روستایی 2214283 2 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 01 یاسر محمدی نیمه اول ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00)
روش های آزمایشگاهی ژنتیک میکروبی و بیوتکنولوژی 2218369 2 دکتری خاکشناسی 01 صفورا ناهیدان هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30)
روشهای استوکاستیک درهیدرولوژی 2224245 2 دکتری مهندسی آب 01 حامد نوذری هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30)
روشهای استوکستیک در منابع آب 2224357 3 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 حامد نوذری هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30)
روش های آماری در علوم کشاورزی 2219271 2 کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 02 علی سپهری هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
روش های آماری در علوم کشاورزی 2219271 2 کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 01 علی سپهری هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
روش های پژوهش در حشره شناسی کشاورزی 2220251 2 کارشناسی ارشد گیاه پزشکی 01 حسین مددی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (08:30 - 10:30)
روش های پژوهش در حشره شناسی کشاورزی 2220251 2 کارشناسی ارشد گیاه پزشکی 02 حسین مددی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (08:30 - 10:30)
روش های پژوهش در علوم اجنماعی و رفتاری 2214256 2 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 01 احمد یعقوبی فرانی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00)
روشهای پیشرفته آماری 2218153 3 کارشناسی ارشد خاکشناسی 01 پویا زمانی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30)
روش های تحقیق پیشرفته در ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 2214328 3 دکتری ترویج و آموزش کشاورزی 01 سعید کریمی هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30)
روش های تحقیق پیشرفته در توسعه کشاورزی 2214315 2 دکتری ترویج و آموزش کشاورزی 01 موسی اعظمی نیمه اول ترم دو شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه اول ترم سه شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00)
روش های تحقیق در علوم علفهای هرز 2219258 2 دکتری زراعت و اصلاح نباتات 01 گودرز احمدوند هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/17 (08:30 - 10:30)
روشها و وسایل تحقیق در مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه 2218342 2 دکتری خاکشناسی 01 محسن جلالی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30)
نمایش 1,321 - 1,340 از 1,720 نتیجه
از 86