دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 1,720 نتیجه
از 86
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آبیاری عمومی 2211013 3 کارشناسی 03 امید بهمنی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/03 (14:00 - 16:00)
آبیاری عمومی 2211013 3 کارشناسی 01 امید بهمنی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/03 (14:00 - 16:00)
آبیاری عمومی 2211013 3 کارشناسی 02 امید بهمنی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/03 (14:00 - 16:00)
آبیاری قطره ای 2224377 2 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 حمید زارع ابیانه هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/10 (08:00 - 10:00)
ابزار اندازه گیری و کنترل 2222148 3 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 03 جعفر امیری پریان هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00)
ابزار اندازه گیری و کنترل 2222148 3 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 01 جعفر امیری پریان هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00)
ابزار اندازه گیری و کنترل 2222148 3 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 02 جعفر امیری پریان هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00)
ابزار اندازه گیری و کنترل 2222328 3 کارشناسی ارشد مهندسی بیوسیستم 01 جعفر امیری پریان هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/10 (14:00 - 16:00)
اپیدمیولوژی بیماریهای گیاهی 2220277 3 دکتری گیاه پزشکی 01 غلام خداکرمیان نیمه اول ترم دو شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه اول ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/06 (08:00 - 10:00)
اتوماسیون صنعتی (طراحی ماشینهای کشاورزی) 2222443 2 دکتری مهندسی بیوسیستم 01 جعفر امیری پریان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00)
ارتعاشات مکانیکی(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222153 3 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 01 حسنی محمدی منور هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/03 (10:00 - 12:00)
ارزیابی خاکها و اراضی 2218074 3 کارشناسی خاکشناسی 01 سعید فراست هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/10 (08:00 - 10:00)
ارزیابی ژنومیک 2221323 2 دکتری علوم دامی 01 فرهاد غفوری کسبی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00)
ارزیابی عملکرد پروژه های آبیاری و زهکشی 2224379 2 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 حمید زارع ابیانه هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00)
ارزیابی و حفاظت منابع ژنتیکی گیاهی 2223239 2 دکتری 01 فرشاد دشتی هفته اول یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته دوم یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته سوم یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه تغذیه 2221250 1 کارشناسی علوم دامی 02 حسین جهانیان هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه تغذیه 2221250 1 کارشناسی علوم دامی 01 حسین جهانیان هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آزمون خاک و تجزیه گیاه 2218328 2 کارشناسی ارشد خاکشناسی 01 محسن جلالی شش هفته اول ترم شنبه (10:00 - 12:00) | شش هفته دوم ترم شنبه (10:00 - 12:00) | شش هفته سوم ترم شنبه (10:00 - 12:00) | شش هفته اول ترم دو شنبه (18:00 - 20:00) | شش هفته دوم ترم دو شنبه (18:00 - 20:00) | شش هفته سوم ترم دو شنبه (18:00 - 20:00) 1400/04/03 (10:00 - 12:00)
آزمون خاک و تجزیه گیاه 2218358 2 دکتری خاکشناسی 01 محسن جلالی نیمه اول ترم یک شنبه (18:00 - 20:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (18:00 - 20:00) | نیمه اول ترم دو شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00)
آزمون و ارزیابی ماشینها 2222323 2 کارشناسی ارشد مهندسی بیوسیستم 01 حسین حاجی آقاعلی زاده هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 1,720 نتیجه
از 86