دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

اصول برنامه ریزی ترویجی

نام درس اصول برنامه ریزی ترویجی
کد درس 2214027
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز