اخبار و اطلاعیه ها

دروس ارائه شده گروه مهندسی بیوسیستم نیمسال 01-1400

   دکتری مکانیک بیوسیتم.انرژی های تجدید پذیر دکتری مکانیک بیوسیتم.طراحی ماشینهای کشاورزی دکتری مکانیک بیوسیتم.فناوری پس از برداشت کارشناسی ارشد - مکانیزاسیون-انرژی ...
شنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱