اعضای هیات علمی

نمایش 12 نتیجه
از 1
 
ابراهیم احمدی

ابراهیم احمدی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
جعفر امیری پریان

جعفر امیری پریان

استادیار 
پست الکترونیکی: 
رضا امیری چایجان

رضا امیری چایجان

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
حسین باقرپور

حسین باقرپور

استادیار 
پست الکترونیکی: 
مجتبی جابری معز

مجتبی جابری معز

استادیار 
پست الکترونیکی: 
حسین حاجی آقاعلی زاده

حسین حاجی آقاعلی زاده

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
راد داود منصوری

راد داود منصوری

 (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
مجید رسولی

مجید رسولی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
بهداد شدیدی

بهداد شدیدی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فخرالدین صالحی

فخرالدین صالحی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
داریوش صفرزاده

داریوش صفرزاده

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
حسنی محمدی منور

حسنی محمدی منور

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نمایش 12 نتیجه
از 1