اعضای هیات علمی

نمایش 11 نتیجه
از 1
 
ابراهیم احمدی

ابراهیم احمدی

استاد 
پست الکترونیکی: 
جعفر امیری پریان

جعفر امیری پریان

استادیار 
پست الکترونیکی: 
رضا امیری چایجان

رضا امیری چایجان

استاد 
پست الکترونیکی: 
حسین باقرپور

حسین باقرپور

استادیار 
پست الکترونیکی: 
مجتبی جابری معز

مجتبی جابری معز

استادیار 
پست الکترونیکی: 
حسین حاجی آقاعلی زاده

حسین حاجی آقاعلی زاده

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
مجید رسولی

مجید رسولی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
بهداد شدیدی

بهداد شدیدی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
change-logo

داریوش صفرزاده

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
change-logo

حسنی محمدی منور

استادیار 
پست الکترونیکی: 
داود منصوری راد

داود منصوری راد

 (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
نمایش 11 نتیجه
از 1