دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 41 - 60 از 979 نتیجه
از 49
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اصول تغذیه 2221249 2 کارشناسی علوم دامی 01 داریوش علیپور نیمه اول ترم سه شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00)
اصول رده بندی و قوانین نامگذاری جانوری 2220096 2 دکتری گیاه پزشکی 01 محمد خانجانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00)
اصول مدیریت آموزش و ترویج کشاورزی پایدار 2214302 2 کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی 01 موسی اعظمی هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00)
اصول نماند شناسی ونماتدهای انگل گیاهی 2220052 3 کارشناسی ارشد گیاه پزشکی 01 لیلا کاشی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00)
اصول نماند شناسی ونماتدهای انگل گیاهی 2220052 3 کارشناسی ارشد گیاه پزشکی 02 لیلا کاشی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00)
اصول و روش های بیوتکنولوژی میکروبی 2218334 3 کارشناسی ارشد خاکشناسی 01 صفورا ناهیدان هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/25 (08:00 - 10:00)
آفات گیاهان جنگلی 2220045 2 کارشناسی گیاه پزشکی 01 امیرحسین اقبالیان هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00)
آفات مهم درختان میوه 2220300 2 کارشناسی گیاه پزشکی 01 مجید کزازی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00)
آفات مهم گیاهان جالیزی سبزی و زینتی 2220037 2 کارشناسی گیاه پزشکی 02 امیرحسین اقبالیان هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/29 (10:00 - 12:00)
آفات مهم گیاهان جالیزی سبزی و زینتی 2220037 2 کارشناسی گیاه پزشکی 01 امیرحسین اقبالیان هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/29 (10:00 - 12:00)
آفات مهم گیاهان زراعی 2220219 2 کارشناسی گیاه پزشکی 01 محمد خانجانی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00)
اقتصاد توسعه پایدارکشاورزی و منابع طبیعی تکمیلی 2214196 3 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 01 کریم نادری مهدیی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00)
اقتصاد تولید کشاورزی تکمیلی 2214186 3 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 01 مصطفی بنی اسدی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00)
اقتصادکشاورزی 2211016 3 کارشناسی 01 مصطفی بنی اسدی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00)
اقتصاد منابع آب 2224185 2 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 صفر معروفی نیمه اول ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00)
اقتصاد منابع طبیعی تکمیلی 2214178 3 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 01 حمید بلالی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00)
اقتصاد و بازاریابی کشاورزی 2221245 3 کارشناسی علوم دامی 01 مصطفی بنی اسدی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00)
اقلیم شناسی در کشاورزی(هواشناسی کشاورزی) 2224224 3 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 وحید ورشاویان نیمه اول ترم دو شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه اول ترم سه شنبه (12:00 - 14:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00)
اکولوژی شیمیایی حشرات 2220241 2 دکتری گیاه پزشکی 01 حسین مددی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/01 (08:00 - 10:00)
آلودگی خاک و آب پیشرفته 2218313 2 کارشناسی ارشد خاکشناسی 01 قاسم رحیمی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00)
نمایش 41 - 60 از 979 نتیجه
از 49