دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 2,669 نتیجه
از 134
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ارزیابی و کاربرد زیست سوخت ها 2222558 3 دکتری 01 حسین حاجی آقاعلی زاده | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/18 (14:00 - 16:00)
اکسرژی 2222556 2 دکتری 01 بهداد شدیدی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/21 (10:30 - 12:30)
روش های بهینه سازی انرژی 2222557 2 دکتری 01 مجید رسولی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/28 (10:30 - 12:30)
آبیاری بارانی 2224354 2 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 حمید زارع ابیانه هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/17 (08:30 - 10:30)
آبیاری سطحی 2224353 2 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 امید بهمنی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/19 (08:30 - 10:30)
ارتباطات و روشهای ترویجی 2214258 2 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 01 رضا موحدی | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1401/10/26 (14:00 - 16:00)
ارزیابی خسارت آفات 2220196 2 دکتری گیاه پزشکی 01 حسین مددی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/17 (08:00 - 10:00)
ارزیابی زیست محیطی پروژه های آبیاری و زهکشی 2224380 2 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 امید بهمنی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/24 (08:30 - 10:30)
ارزشیابی پروژه 2214145 2 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 01 یاسر محمدی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/18 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه خواص مهندسی بیولوژیکی 2222505 1 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 01 ابراهیم احمدی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه خواص مهندسی مواد بیولوژیکی 2222396 1 کارشناسی ارشد مهندسی بیوسیستم 01 ابراهیم احمدی هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/25 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه هیدرولیک(مجاری بسته و روباز)(علوم و مهندسی آب) 2224084 1 کارشناسی مهندسی آب 01 مجید حیدری هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/28 (10:30 - 12:30)
آز-مبانی مهندسی برق 1 2222140 1 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 02 جعفر امیری پریان هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
آز-مبانی مهندسی برق 1 2222140 1 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 01 جعفر امیری پریان هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
آزمون های غیر مخرب در کشاورزی(طراحی و ساخت) 2222279 3 کارشناسی ارشد مهندسی بیوسیستم 01 ابراهیم احمدی | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/17 (10:30 - 12:30)
ایستایی 2224070 3 کارشناسی مهندسی آب 01 سعید گوهری | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/19 (10:30 - 12:30)
اصلاح درختان میوه 2223193 2 کارشناسی ارشد علوم باغبانی 01 احمد ارشادی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/17 (08:00 - 10:00)
اصلاح گیاهان دارویی 2223189 2 کارشناسی ارشد علوم باغبانی 01 علی عزیزی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/17 (08:00 - 10:00)
اصلاح گیاهان زینتی 2223215 2 کارشناسی ارشد علوم باغبانی 01 داود عسگری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/17 (08:00 - 10:00)
اصلاح و فناوری بذر گیاهان باغبانی 2223144 3 کارشناسی علوم باغبانی 02 فرشاد دشتی | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/17 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 2,669 نتیجه
از 134