درباره گروه
             فعالیت گروه آموزشی گیاه‏ پزشکی از سال 1371 و با پذیرش دانشجو در مقطع لیسانس در رشته گیاه ‏پزشکی آغاز گردید.
             در سال 1380 با توجه به امکانات موجود آزمایشگاهی و شرایط مناسب هیات علمی  از جمله حضور یکنفر دانشیار (آقای دکتر روحانی) و سه نفر استادیار (آقایان دکتر کارگر، دکتر سلیمانی  و دکتر ظفری) اولین دوره دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد در رشته بیماری شناسی گیاهی شروع به تحصیل نمودند و در سال 1386 رشته حشره شناسی کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد نیز با حضور یک نفر استاد (آقای دکتر خانجانی) و دو نفر استادیار (آقایان دکتر کزازی و دکتر مددی) راه اندازی گردید. در سال 1390 گروه گیاه‏ پزشکی در هر دو رشته بیماری شناسی گیاهی و حشره ‏شناسی کشاورزی اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری نمود.
             در حال حاضر (سال 1395) گروه گیاه ‏پزشکی با یازده نفر عضو هیات علمی (دو استاد، سه دانشیار، شش استادیار و یک نفر مامور به تحصیل) در حال حاضر در مقاطع و گرایش های زیر به فعالیت آموزشی و پژوهشی می پردازد.
 • کارشناسی

  گیاه پزشکی
 • کارشناسی ارشد

                بیماری ‏شناسی گیاهی

                حشره‏ شناسی کشاورزی

 • دکتری تخصصی

                بیماری‏ شناسی گیاهی - بیوکنترل بیماری‏های گیاهی

                بیماری ‏شناسی گیاهی - پروکاریوت

                بیماری‏ شناسی گیاهی - قارچ‏ شناسی

                حشره‏ شناسی کشاورزی - بیوسیستماتیک کنه ‏ها

               حشره ‏شناسی کشاورزی - فیزیولوژی حشرات

                حشره ‏شناسی کشاورزی - اکولوژی و کنترل بیولوژیکی حشرات

                حشره ‏شناسی کشاورزی – سم‏ شناسی