دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

ارزیابی و حفاظت منابع ژنتیکی گیاهی

نام درس ارزیابی و حفاظت منابع ژنتیکی گیاهی
کد درس 2223239
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز