دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 3,464 نتیجه
از 174
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آبیاری بارانی 2224354 2 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 حمید زارع ابیانه هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1402/10/30 (08:30 - 10:30)
آبیاری سطحی 2224353 2 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 امید بهمنی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1402/10/24 (08:30 - 10:30)
آبهای زیرزمینی 2224081 3 کارشناسی مهندسی آب 01 صفر معروفی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1402/10/23 (08:30 - 10:30)
آبهای زیرزمینی تکمیلی 2224349 3 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 عبدالله طاهری تیزرو هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/23 (10:30 - 12:30)
ارتباطات و روشهای ترویجی 2214258 2 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 01 رضا موحدی هرهفته دوشنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/01 (08:30 - 10:30)
ارزیابی تناسب اراضی 2218408 3 کارشناسی ارشد خاکشناسی 01 سعید فراست هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دوشنبه (12:00 - 14:00) 1402/10/23 (14:00 - 16:00)
ارزیابی تولیدات دام و طیور 2221261 2 کارشناسی علوم دامی 01 خلیل زابلی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/28 (10:30 - 12:30)
ارزیابی خسارت آفات 2220196 2 دکتری گیاه پزشکی 01 حسین مددی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/27 (08:30 - 10:30)
ارزیابی زیست محیطی پروژه های آبیاری و زهکشی 2224380 2 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 امید بهمنی هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/11/02 (08:30 - 10:30)
ارزیابی و قضاوت دام های مزرعه ای 2221274 2 کارشناسی علوم دامی 01 فرهاد غفوری کسبی هرهفته دوشنبه (12:00 - 14:00) | چهار هفته اول ترم سه شنبه (14:00 - 16:00) | چهار هفته دوم ترم سه شنبه (14:00 - 16:00) | چهار هفته سوم ترم سه شنبه (14:00 - 16:00) | چهار هفته چهارم ترم سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/01 (10:30 - 12:30)
ارزیابی و کاربرد زیست سوخت ها 2222558 3 دکتری 01 حسین حاجی آقاعلی زاده هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/21 (14:00 - 16:00)
ارزشیابی پروژه 2214145 2 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 01 یاسر محمدی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/10/24 (08:30 - 10:30)
آزمایشگاه خواص مهندسی مواد بیولوژیکی 2222396 1 کارشناسی ارشد مهندسی بیوسیستم 01 ابراهیم احمدی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آزمون های غیر مخرب در کشاورزی(طراحی و ساخت) 2222279 3 کارشناسی ارشد مهندسی بیوسیستم 01 ابراهیم احمدی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/23 (10:30 - 12:30)
ایستایی 2224070 3 کارشناسی مهندسی آب 01 سعید گوهری هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/26 (08:30 - 10:30)
اصلاح دام پیشرفته 2221307 3 کارشناسی ارشد علوم دامی 01 فرهاد غفوری کسبی هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1402/11/01 (14:00 - 16:00)
اصلاح درختان میوه 2223193 2 کارشناسی ارشد علوم باغبانی 01 احمد ارشادی هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/10/26 (10:30 - 12:30)
اصلاح سبزی ها 2223185 2 کارشناسی ارشد علوم باغبانی 01 فرشاد دشتی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1402/10/24 (08:30 - 10:30)
اصلاح گیاهان دارویی 2223189 2 کارشناسی ارشد علوم باغبانی 01 علی عزیزی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1402/10/24 (08:30 - 10:30)
اصلاح گیاهان زینتی 2223215 2 کارشناسی ارشد علوم باغبانی 01 داود عسگری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/24 (08:30 - 10:30)
نمایش 1 - 20 از 3,464 نتیجه
از 174