دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 2,104 نتیجه
از 106
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آبیاری بارانی 2224354 2 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 حمید زارع ابیانه هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30)
آبیاری سطحی 2224353 2 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 امید بهمنی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30)
آبیاری عمومی 2211013 3 کارشناسی 01 حمید زارع ابیانه | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00)
آبیاری عمومی 2211013 3 کارشناسی 02 حمید زارع ابیانه | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00)
آبهای زیرزمینی 2224081 3 کارشناسی مهندسی آب 01 صفر معروفی | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00)
آبهای زیرزمینی تکمیلی 2224349 3 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 عبدالله طاهری تیزرو | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30)
ارتباطات و روشهای ترویجی 2214258 2 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 01 رضا موحدی | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/26 (14:00 - 16:00)
ارزیابی تناسب اراضی 2218408 3 کارشناسی ارشد خاکشناسی 01 سعید فراست | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30)
ارزیابی تولیدات دام و طیور 2221261 2 کارشناسی علوم دامی 01 خلیل زابلی | نیمه دوم ترم شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/23 (10:30 - 12:30)
ارزیابی زیست محیطی پروژه های آبیاری و زهکشی 2224380 2 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 امید بهمنی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30)
ارزیابی و قضاوت دام های مزرعه ای 2221274 2 کارشناسی علوم دامی 01 پویا زمانی | نیمه اول ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30)
ارزشیابی پروژه 2214145 2 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 01 حمید بلالی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/19 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه خواص مهندسی بیولوژیکی 2222505 1 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 02 ابراهیم احمدی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30)
آزمایشگاه خواص مهندسی بیولوژیکی 2222505 1 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 01 ابراهیم احمدی هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30)
آزمایشگاه خواص مهندسی مواد بیولوژیکی 2222396 1 کارشناسی ارشد مهندسی بیوسیستم 01 ابراهیم احمدی هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/26 (08:30 - 10:30)
آزمایشگاه هیدرولیک(مجاری بسته و روباز)(علوم و مهندسی آب) 2224084 1 کارشناسی مهندسی آب 02 مجید حیدری هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30)
آزمایشگاه هیدرولیک(مجاری بسته و روباز)(علوم و مهندسی آب) 2224084 1 کارشناسی مهندسی آب 01 مجید حیدری هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30)
آز-مبانی مهندسی برق 1 2222140 1 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 02 جعفر امیری پریان هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
آز-مبانی مهندسی برق 1 2222140 1 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 01 جعفر امیری پریان هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
آزمون های غیر مخرب در کشاورزی(طراحی و ساخت) 2222279 3 کارشناسی ارشد مهندسی بیوسیستم 01 ابراهیم احمدی | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 2,104 نتیجه
از 106