دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

اتوماسیون صنعتی (طراحی ماشینهای کشاورزی)

نام درس اتوماسیون صنعتی (طراحی ماشینهای کشاورزی)
کد درس 2222443
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز