دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

ابزار اندازه گیری و کنترل

نام درس ابزار اندازه گیری و کنترل
کد درس 2222148
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز