دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

ارزیابی ژنومیک

نام درس ارزیابی ژنومیک
کد درس 2221323
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز