دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

ارزیابی خاکها و اراضی

نام درس ارزیابی خاکها و اراضی
کد درس 2218074
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز