دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 21 - 40 از 1,720 نتیجه
از 86
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
استاتیک 2222133 3 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 01 مجتبی جابری معز هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00)
استراژی های اصلاح دام 2221325 2 دکتری علوم دامی 01 پویا زمانی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00)
آشنایی با دامپروری ایران 2221050 2 کارشناسی علوم دامی 01 حسین جهانیان هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/02 (08:00 - 10:00)
آشنایی با فن آوری های مولکولی در علوم دامی 2221287 3 کارشناسی علوم دامی 01 احمد احمدی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/10 (10:00 - 12:00)
آشنایی با نرم افزارهای اصلاح دام 2221305 2 کارشناسی ارشد علوم دامی 01 فرهاد غفوری کسبی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00)
آشنایی با نرم افزارهای تخصصی آبیاری و زهکشی(آبیاری و زهکشی) 2224101 2 کارشناسی مهندسی آب 01 کاظم شاهوردی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00)
اصلاح گیاهان باغبانی برای مقاومت به تنش های غیر زیستی 2223204 2 دکتری علوم باغبانی 01 احمد ارشادی نیمه اول ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/10 (14:00 - 16:00)
اصلاح گیاهان باغبانی تکمیلی 2223180 2 کارشناسی ارشد علوم باغبانی 01 احمد ارشادی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/02 (08:00 - 10:00)
اصلاح نژاد کاربردی 2221256 3 کارشناسی علوم دامی 01 فرهاد غفوری کسبی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00)
اصول اصلاح نژاد 2221255 3 کارشناسی علوم دامی 01 احمد احمدی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/01 (08:00 - 10:00)
اصول آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست 2214301 3 کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی 01 رضا موحدی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/06 (10:00 - 12:00)
اصول باغبانی 2223218 2 کارشناسی 01 محمد سیاری هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00)
اصول برنامه ریزی ترویجی 2214027 2 کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی 01 سعید کریمی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00)
اصول تغذیه 2221249 2 کارشناسی علوم دامی 01 داریوش علیپور هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/05 (16:00 - 18:00)
اصول رده بندی و قوانین نامگذاری جانوری 2220096 2 دکتری گیاه پزشکی 01 محمد خانجانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00)
اصول قرنطینه گیاهی 2220330 2 کارشناسی گیاه پزشکی 01 بابک ظهیری هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00)
اصول مدیریت آموزش و ترویج کشاورزی پایدار 2214302 2 کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی 01 موسی اعظمی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/01 (14:00 - 16:00)
اصول نماند شناسی و نماتدهای انگل گیاهی 2220052 3 کارشناسی ارشد گیاه پزشکی 01 لیلا کاشی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/06 (08:00 - 10:00)
اصول و روشهای بیوتکنولوژی میکروبی 2218334 3 کارشناسی ارشد خاکشناسی 01 صفورا ناهیدان هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/01 (08:00 - 10:00)
آفات گیاهان جنگلی و مرتعی 2220329 2 کارشناسی گیاه پزشکی 01 امیرحسین اقبالیان هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00)
نمایش 21 - 40 از 1,720 نتیجه
از 86