اعضای هیات علمی

نمایش 11 نتیجه
از 1
 
محمود اثنی عشری

محمود اثنی عشری

استاد 
پست الکترونیکی: 
احمد ارشادی

احمد ارشادی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
فضل اله تاج بخش

فضل اله تاج بخش

 (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
فرشاد دشتی

فرشاد دشتی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
محمد سیاری

محمد سیاری

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
حسن ساری خانی

حسن ساری خانی

استاد 
پست الکترونیکی: 
علی عزیزی

علی عزیزی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
داود عسگری

داود عسگری

استادیار 
پست الکترونیکی: 
منصور غلامی

منصور غلامی

استاد (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
محمود فرید

محمود فرید

مربی (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
فهیمه قائمی زاده

فهیمه قائمی زاده

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نمایش 11 نتیجه
از 1