رشته و گرایش فعال باغبانی

ردیف رشته گرایش مقطع
1 مهندسی کشاورزی علوم و مهندسی باغبانی

کارشناسی

2 علوم و مهندسی باغبانی درختان میوه کارشناسی ارشد
3 علوم و مهندسی باغبانی سبزی ها کارشناسی ارشد
4 علوم و مهندسی باغبانی گیاهان داروئی کارشناسی ارشد
5 علوم و مهندسی باغبانی

تولید محصولات گلخانه ای

کارشناسی ارشد
6 علوم و مهندسی باغبانی فیزیولوزی تولید و پس از برداشت محصولات باغبانی دکتری
7 علوم و مهندسی باغبانی

اصلاح و بیوتکنولوژی محصولات باغبانی

دکتری