احمد ارشادی
مدیرگروه علوم باغبانی

رشته تحصیلی: علوم باغباني-فيزيولوژي و اصلاح ميوه​​​​​​​
مرتبه علمی: دانشیار

رایانامه: ershadi ​​​​​​​@basu.ac.ir

صفحه شخصی