اعضای هیات علمی

نمایش 17 نتیجه
از 1
 
محمدعلی ابوطالبیان

محمدعلی ابوطالبیان

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
گودرز احمدوند

گودرز احمدوند

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
آرزو پاکدل

آرزو پاکدل

استادیار 
پست الکترونیکی: 
بهمن تقدیری

بهمن تقدیری

 (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
جواد حمزه ئی

جواد حمزه ئی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وحید رضاویردی نژاد

وحید رضاویردی نژاد

استادیار 
پست الکترونیکی: 
change-logo

سیاوش روحانی

 (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
علی سپهری

علی سپهری

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
محمدرضا عبدالهی

محمدرضا عبدالهی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
علی اکبر عزیزیان سروش

علی اکبر عزیزیان سروش

 (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
اکبر علی وردی

اکبر علی وردی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
الهه فیاض

الهه فیاض

استادیار 
پست الکترونیکی: 
امیرحسین کشتکار

امیرحسین کشتکار

استادیار 
پست الکترونیکی: 
کریم مردانی

کریم مردانی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
حجت اله مظاهری لقب

حجت اله مظاهری لقب

دانشیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
سیدسعید موسوی

سیدسعید موسوی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
محمدحسن وفایی

محمدحسن وفایی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نمایش 17 نتیجه
از 1