دروس مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

ردیف رشته گرایش مقطع چارت درسی
1 زراعت و اصلاح نباتات - کارشناسی دانلود
2 زراعت و اصلاح نباتات اصلاح نباتات کارشناسی ارشد دانلود
3 زراعت و اصلاح نباتات شناسایی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد دانلود
4 زراعت و اصلاح نباتات زراعت کارشناسی ارشد دانلود
5 زراعت و اصلاح نباتات اصلاح نباتات  دکتری دانلود
6 زراعت و اصلاح نباتات زراعت(فیزیولوژی و اکولوژی) دکتری دانلود
7 زراعت و اصلاح نباتات علوم علف های هرز دکتری دانلود