دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

اصول مدیریت آفات گیاهی

نام درس اصول مدیریت آفات گیاهی
کد درس 2220302
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز