اعضای هیات علمی

نمایش 14 نتیجه
از 1
 
احمد احمدی

احمد احمدی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمدتقی اخضر

مربی (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
حسین جهانیان

حسین جهانیان

استادیار 
پست الکترونیکی: 
خلیل زابلی

خلیل زابلی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
پویا زمانی

پویا زمانی

استاد 
پست الکترونیکی: 
علی اصغر ساکی

علی اصغر ساکی

استاد (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
محمد مهدی طباطبائی

محمد مهدی طباطبائی

دانشیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
داریوش علیپور

داریوش علیپور

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
حسن علی عربی

حسن علی عربی

استاد 
پست الکترونیکی: 
فرهاد غفوری کسبی

فرهاد غفوری کسبی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
عباس فرح آور

عباس فرح آور

استادیار 
پست الکترونیکی: 
جعفر محمدعلیزاده

جعفر محمدعلیزاده

مربی (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
سارا میرزائی گودرزی

سارا میرزائی گودرزی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
مصطفی ملکی

مصطفی ملکی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
نمایش 14 نتیجه
از 1