دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 2,058 نتیجه
از 103
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آبیاری بارانی 2224354 2 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 حمید زارع ابیانه هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30)
آبیاری سطحی 2224353 2 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 امید بهمنی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30)
آبهای زیرزمینی 2224081 3 کارشناسی مهندسی آب 01 صفر معروفی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00)
آبهای زیرزمینی تکمیلی 2224349 3 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 عبدالله طاهری تیزرو هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30)
ارتباطات و روشهای ترویجی 2214258 2 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 01 رضا موحدی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/26 (14:00 - 16:00)
ارزیابی تناسب اراضی 2218408 3 کارشناسی ارشد خاکشناسی 01 سعید فراست هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30)
ارزیابی تولیدات دام و طیور 2221261 2 کارشناسی علوم دامی 01 خلیل زابلی نیمه اول ترم شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/23 (10:30 - 12:30)
ارزیابی زیست محیطی پروژه های آبیاری و زهکشی 2224380 2 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 امید بهمنی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30)
ارزیابی و قضاوت دام های مزرعه ای 2221274 2 کارشناسی علوم دامی 01 پویا زمانی هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | نیمه اول ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30)
ارزشیابی پروژه 2214145 2 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 01 حمید بلالی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/19 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه خواص مهندسی مواد بیولوژیکی 2222396 1 کارشناسی ارشد مهندسی بیوسیستم 01 ابراهیم احمدی هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/26 (08:30 - 10:30)
آزمایشگاه هیدرولیک(مجاری بسته و روباز)(علوم و مهندسی آب) 2224084 1 کارشناسی مهندسی آب 01 مجید حیدری هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30)
آز-مبانی مهندسی برق 1 2222140 1 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 02 جعفر امیری پریان هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
آز-مبانی مهندسی برق 1 2222140 1 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 01 جعفر امیری پریان هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
آزمون های غیر مخرب در کشاورزی(طراحی و ساخت) 2222279 3 کارشناسی ارشد مهندسی بیوسیستم 01 ابراهیم احمدی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/18 (16:00 - 18:00)
ایستایی 2224070 3 کارشناسی مهندسی آب 01 سعید گوهری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30)
اصلاح دام پیشرفته 2221307 3 کارشناسی ارشد علوم دامی 01 فرهاد غفوری کسبی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30)
اصلاح درختان میوه 2223193 2 کارشناسی ارشد علوم باغبانی 01 احمد ارشادی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30)
اصلاح سبزی ها 2223185 2 کارشناسی ارشد علوم باغبانی 01 فرشاد دشتی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30)
اصلاح گیاهان دارویی 2223189 2 کارشناسی ارشد علوم باغبانی 01 علی عزیزی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30)
نمایش 1 - 20 از 2,058 نتیجه
از 103