درخواست آزمایش

شرایط و نحوه پرداخت:

 

               تمامی افراد می توانند مطابق مقررات و تعرفه های آزمایشگاه مرکزی از امکانات آن استفاده نمایند. برای درخواست آزمایش طبق روند زیر عمل فرمایید:

                 1- دانلود فرم درخواست خدمات آزمایشگاهی از صفحه آزمایشگاه مرکزی

                 2- تکمیل آزمایش درخواستی و تحویل حضوری به آزمایشگاه مرکزی

                 3- بررسی توسط کارشناس آزمایشگاه

                 4- اعلام برنامه و برآورد به متقاضی

                 5- انجام فرآیند مالی توسط متقاضی (واریز هزینه)

                 6- تایید مدیر آزمایشگاه 

                 7- انجام آزمایش

                 8- اعلام نتیجه به متقاضی

  فرم ها:

 پرداخت هزینه آزمایش:

             متقاضیان می بایست هزینه آزمایش ها را طبق تعرفه پایه سال 1399 پرداخت نمایند . قابل ذکر است اعضای محترم هیات علمی دانشکده کشاورزی و سایر مراکز دانشگاه بوعلی سینا از تخفیف هزینه آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی برخوردار می باشند.

             متقاضیان باید ضمن تکمیل فرم "واریز هزینه آزمایش"، قبل از انجام آزمایش هزینه آن را از طریق لینک زیر،درگاه پرداخت الکترونیکی با شناسه واریزی  1611135 به نام "درآمدهای اختصاصی دانشگاه بوعلی" تحت عنوان "فروش خدمات آزمایشگاه ها وکارگاه های دانشگده کشاورزی" واریز نمایند و فیش واریزی را به آزمایشگاه مرکزی ارائه دهند.

                                                             درگاه پرداخت الکترونیکی دانشگاه بوعلی سینا