Hse

             حرف اول كلمات Health بهداشت، Safety ايمني و Environment محيط زيست است كه متولي و عهده دار كليه مسائل مربوط به بهداشت كار و محيط، ايمني و آتش نشاني و محيط زيست مي باشد.
             به عبارت دیگر HSE موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست را در پروژه ها تحت کنترل خود در می آورد. در هر کدام از شاخه های HSE  مواردی گنجانده شده که هر یک به تنهایی شامل موارد متعددی است که در زیر به آنها اشاره می شود.
  • بهداشت(H): در شرایط مختلف که شامل بهداشت عمومی (فردی) بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای می شود حائز اهمیت می باشد. بهداشت فردی به سلامت مجموعه افراد مربوط می شود، بهداشت محیط پیرامون پروژه را در بر می گیرد و بهداشت حرفه ای شامل یک سری آنالیزهای شغلی می شود.
  • ایمنی(S): درهر پروژه یک سری مخاطرات ایمنی وجود دارد که در صورت عدم رفع آن مغایرتها ممکن است منجر به حوادثی شود.در زمینه ایمنی در مسائل گسترده ای مطرح می شود که خود شامل چند دسته است.ایمنی اشخاص که شامل استفاده از تجهیزات حفاظت فردی است. ایمنی در هنگام کار که شامل رعایت مسایل ایمنی حین کار آزمایشگاهی است. ایمنی محیط آزمایشگاه که شامل ایمنی انبار و تهویه، مدیریت حریق، علائم هشداردهنده و … می باشد.
  • محیط زیست(E): محیط زیست در آزمایش های مختلف بسیار متفاوت است و شامل مواردی است که منجر به آلودگی هوا، خاک، آب می شود. بسته به نوع منبع آلایندگی نوع آلاینده متفاوت می باشد.
 فایل های زیر برای کار در آزمایشگاه ها، بر اساس مبانی HSE کمک می نماید: