دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

دروس ارائه شده

« بازگشت

ارزشیابی پروژه

نام درس ارزشیابی پروژه
کد درس 2214145
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز