اساتید دانشکده

کاظم شاهوردی

کاظم شاهوردی

کاظم شاهوردی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با نرم افزارهای تخصصی آبیاری و زهکشی(آبیاری و زهکشی) 2224101 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
طراحی شبکه های آبرسانی(سازه های آبی) 2224113 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مهندسی رودخانه 2224053 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نقشه برداری2 2224074 3 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نمایش 4 نتیجه