اساتید دانشکده

فرشاد دشتی

فرشاد دشتی

فرشاد دشتی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اثر نیتروژن، سلنیوم و نانو سلنیوم بر برخی ویژگیهای فیتوشیمیایی پیاز دکتری 1393/10/24
بررسی امکان جایگزینی کود مرغی با سایر منابع نیتروژنی آلی در تولید کمپوست قارچ تکمه ای کارشناسی ارشد 1393/12/20
شیوا بذل اثر سلنیوم و گوگرد بر شاخص های رشد و برخی ویژگی های فیتوشیمیایی پیاز رقم آذرشهر کارشناسی ارشد 1391/11/28
فریاد بهمنی تأثیر پوترسین روی برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی پیاز (Allium cepa L.) تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد 1395/07/05
خسرو پرویزی اثر همزیستی قارچ آربوسکولار میکوریز بر سطوح مواد تنظیم کننده رشد، ویژگی های رشد و عملکرد گیاهچه های سیب زمینی در محیط درون شیشه ای و شرایط طبیعی دکتری 1392/06/20
مهرانگیز جیرانیان تاثیر قارچ های میکوریز آربوسکولار بر عملکرد و برخی شاخص های رشدی و فیزیولوژیک تره ایرانی (Allium ampeloprasum Tateh group) تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد 1391/11/26
مهرانگیز جیرانیان تأثیر قارچ های میکوریز آربوسکولار بر عملکرد و برخی شاخص های رشد و فیزیولوژیک تره ایرانی (Allium ampeloprasum tareh group) تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد 1391/11/26
آزاده حیدریان اثر فیلم های بسته بندی و اتمسفر اصلاح شده در عمر قفسه ای بامیه کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
زینت حسینی اثر نیتروکسین و سوپر نیتروپلاس بر رشد تجمع نیترات و برخی ویژگی های کیفی ترخون کارشناسی ارشد 1394/06/22
فاطمه سادات حسینی تعیین سن بحرانی بهارش در دو رقم پیاز بومی ایران کارشناسی ارشد 1394/10/30
طاهره خادمی منفرد اثر همزیستی با قارچ میکوریز بر برخی ویژگی های رشدی و فیزیولوژیک پیاز در شرایط تنش خشکی کارشناسی ارشد 1391/11/12
امیر خاکی بررسی امکان کشت دو گونه دارویی از گروه والک ها کارشناسی ارشد 1394/06/31
زهرا دهقان اثر محلول پاشی برگی اسید سالیسیک بر ایجاد تحمل به سرما در گیاهچه های گوجه فرنگی کارشناسی ارشد 1393/09/03
داریوش رفیعی پور تاثیر سطوح مختلف کودهای فسفر و پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی پیاز موسیر (Allium hirtifolium) کارشناسی ارشد 1395/06/16
مریم ستایش جلالی اثر سیلیسیوم روی مقاومت به سرما در گیاهچه های خربزه کارشناسی ارشد 1394/11/20
احمدرضا عباسی فر ‏ بررسی مراحل تکوین اندام های زایشی و امکان تولید بذر در همگروه‫های سیر ایرانی دکتری 1393/01/27
سمیه عرفان منش اثر سطوح و منابع کود نیتروژنه بر صفات کمی، کیفی، تندی و تجمع نیترات در موسیر کارشناسی ارشد 1394/06/18
فهیمه قائمی زاده شناسایی و بررسی الگوی بیان برخی از ژن های کنترل کننده گلدهی در همگروه های سیر ایرانی دکتری 1396/11/24
حجت قهرمانی مجد بررسی شاخص های رشد و یرخی ویژگی های فیتو شیمیایی سویه های مختلف قارچ تکمه ای در بستر غیر کمپوستی غنی شده با سلنیوم دکتری 1394/07/14
مهدی کارگزار اثر محلول پاشی اسید آمینه های گلایسین بتایین و پرولین تحت شرایط تنش خشکی روی گیاه کاهو کارشناسی ارشد 1397/11/28
احسان کشاورزیان نقش سلنیوم بر تحمل به خشکی پایه پسته بادامی کارشناسی ارشد 1395/10/22
زهرا محمدیان صمیم تاثیر ملاتونین بر جوانه زنی بذر و رشد دانهال در شرایط تنش سرما کارشناسی ارشد 1397/11/27
ناهید مرادی معتقد اثر دما و طول دوره ی سرما بر گل انگیزی سوخ های دو رقم پیاز خوراکی کارشناسی ارشد 1396/11/25
زینب مقدم شهرتی تاثیر پوترسین خارجی روی رشد و برخی ویزگی های فیزیولوژیکی پیاز در خاک آلوده به کادمیوم کارشناسی ارشد 1397/11/27
سارا ندری ارزیابی چندشکلی اگزون های 1 و 2 ژن BMP15 با روش PCR-SSCP و ارتباط آنها با توانایی تولیدمثلی در گوسفندان مهربان و لری کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
سارا ندری ارزیابی چند شکلی اگزون های 1 و 2 ژن BMP15 با روش PCR-SSCP و ارتباط آنها با توانایی تولید مثلی گوسفندان مهربان و لری کارشناسی ارشد 1392/07/07
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصلاح سبزی ها 2223185 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
بیوتکنولوژی گیاهی 2223178 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مبانی سبزیکاری 2223149 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
تولید و پرورش سبزی 2223150 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روش های ویژه پرورش سبزی 2223184 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
سبزیکاری گلخانه ای 2223217 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
فیزیولوژی سبزی ها 2223181 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اصلاح سبزی ها 2223185 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
اصلاح و بذرگیری گل و سبزی 2223012 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
بیوتکنولوژی در علوم باغبانی 2223200 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
بیوتکنولوژی گیاهی 2223178 2 01 نیمه اول ترم چهار شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
عملیات سبزی کاری 2223186 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مبانی سبزیکاری 2223149 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 13 نتیجه
از 1