Professors of the Faculty

Dashti Farshad

Dashti Farshad

Dashti Farshad   (FA Page)

Associate Professor 
Email: 

Articles
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
اثر نیتروژن، سلنیوم و نانو سلنیوم بر برخی ویژگیهای فیتوشیمیایی پیاز Ph.D 1393/10/24
بررسی امکان جایگزینی کود مرغی با سایر منابع نیتروژنی آلی در تولید کمپوست قارچ تکمه ای M.S 1393/12/20
اثر سلنیوم و گوگرد بر شاخص های رشد و برخی ویژگی های فیتوشیمیایی پیاز رقم آذرشهر M.S 1391/11/28
تأثیر پوترسین روی برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی پیاز (Allium cepa L.) تحت تنش خشکی M.S 1395/07/05
اثر همزیستی قارچ آربوسکولار میکوریز بر سطوح مواد تنظیم کننده رشد، ویژگی های رشد و عملکرد گیاهچه های سیب زمینی در محیط درون شیشه ای و شرایط طبیعی Ph.D 1392/06/20
تاثیر قارچ های میکوریز آربوسکولار بر عملکرد و برخی شاخص های رشدی و فیزیولوژیک تره ایرانی (Allium ampeloprasum Tateh group) تحت تنش خشکی M.S 1391/11/26
تأثیر قارچ های میکوریز آربوسکولار بر عملکرد و برخی شاخص های رشد و فیزیولوژیک تره ایرانی (Allium ampeloprasum tareh group) تحت تنش خشکی M.S 1391/11/26
اثر فیلم های بسته بندی و اتمسفر اصلاح شده در عمر قفسه ای بامیه M.S Download 1397/11/28
اثر نیتروکسین و سوپر نیتروپلاس بر رشد تجمع نیترات و برخی ویژگی های کیفی ترخون M.S 1394/06/22
تعیین سن بحرانی بهارش در دو رقم پیاز بومی ایران M.S 1394/10/30
اثر همزیستی با قارچ میکوریز بر برخی ویژگی های رشدی و فیزیولوژیک پیاز در شرایط تنش خشکی M.S 1391/11/12
بررسی امکان کشت دو گونه دارویی از گروه والک ها M.S 1394/06/31
اثر محلول پاشی برگی اسید سالیسیک بر ایجاد تحمل به سرما در گیاهچه های گوجه فرنگی M.S 1393/09/03
تاثیر سطوح مختلف کودهای فسفر و پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی پیاز موسیر (Allium hirtifolium) M.S 1395/06/16
اثر سیلیسیوم روی مقاومت به سرما در گیاهچه های خربزه M.S 1394/11/20
‏ بررسی مراحل تکوین اندام های زایشی و امکان تولید بذر در همگروه‫های سیر ایرانی Ph.D 1393/01/27
اثر سطوح و منابع کود نیتروژنه بر صفات کمی، کیفی، تندی و تجمع نیترات در موسیر M.S 1394/06/18
شناسایی و بررسی الگوی بیان برخی از ژن های کنترل کننده گلدهی در همگروه های سیر ایرانی Ph.D 1396/11/24
بررسی شاخص های رشد و یرخی ویژگی های فیتو شیمیایی سویه های مختلف قارچ تکمه ای در بستر غیر کمپوستی غنی شده با سلنیوم Ph.D 1394/07/14
اثر محلول پاشی اسید آمینه های گلایسین بتایین و پرولین تحت شرایط تنش خشکی روی گیاه کاهو M.S 1397/11/28
نقش سلنیوم بر تحمل به خشکی پایه پسته بادامی M.S 1395/10/22
تاثیر ملاتونین بر جوانه زنی بذر و رشد دانهال در شرایط تنش سرما M.S 1397/11/27
اثر دما و طول دوره ی سرما بر گل انگیزی سوخ های دو رقم پیاز خوراکی M.S 1396/11/25
تاثیر پوترسین خارجی روی رشد و برخی ویزگی های فیزیولوژیکی پیاز در خاک آلوده به کادمیوم M.S 1397/11/27
ارزیابی چندشکلی اگزون های 1 و 2 ژن BMP15 با روش PCR-SSCP و ارتباط آنها با توانایی تولیدمثلی در گوسفندان مهربان و لری M.S Download 1392/07/07
ارزیابی چند شکلی اگزون های 1 و 2 ژن BMP15 با روش PCR-SSCP و ارتباط آنها با توانایی تولید مثلی گوسفندان مهربان و لری M.S 1392/07/07
Name
Showing 10 results.
of 1