دروس ارائه شده

« بازگشت

ارتعاشات مکانیکی(طراحی ماشین های کشاورزی)

نام درس ارتعاشات مکانیکی(طراحی ماشین های کشاورزی)
کد درس 2222153
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز