دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 573 نتیجه
از 29
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آبیاری بارانی 2224354 2 lesson-section-code5 مهندسی آب 01 حمید زارع ابیانه هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30)
آبهای زیرزمینی 2224081 3 کارشناسی مهندسی آب 01 صفر معروفی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30)
آبهای زیرزمینی تکمیلی 2224349 3 lesson-section-code5 مهندسی آب 01 عبدالله طاهری تیزرو هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/15 (10:30 - 12:30)
ارتباطات و روشهای ترویجی 2214258 2 lesson-section-code5 ترویج و آموزش کشاورزی 01 رضا موحدی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00)
ارزیابی تناسب اراضی 2218408 3 lesson-section-code5 خاکشناسی 01 سعید فراست هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30)
ارزیابی تولیدات دام و طیور 2221261 2 کارشناسی علوم دامی 01 عباس فرح آور نیمه اول ترم شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (10:30 - 12:30)
ارزیابی خسارت آفات 2220196 2 lesson-section-code7 گیاه پزشکی 01 حسین مددی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (08:30 - 10:30)
ارزیابی زیست محیطی پروژه های آبیاری و زهکشی 2224380 2 lesson-section-code5 مهندسی آب 01 امید بهمنی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30)
ارزشیابی پروژه 2214145 2 lesson-section-code5 ترویج و آموزش کشاورزی 01 حمید بلالی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/15 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه خواص مهندسی مواد بیولوژیکی 2222396 1 lesson-section-code5 مهندسی بیوسیستم 01 ابراهیم احمدی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/07 (10:30 - 12:30)
آزمون های غیر مخرب در کشاورزی(طراحی و ساخت) 2222279 3 lesson-section-code5 مهندسی بیوسیستم 01 ابراهیم احمدی هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30)
ایستایی 2224070 3 کارشناسی مهندسی آب 01 سعید گوهری هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30)
استاتیک 2222133 3 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 01 مجتبی جابری معز هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00)
اصلاح دام پیشرفته 2221307 3 lesson-section-code5 علوم دامی 01 فرهاد غفوری کسبی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30)
اصلاح درختان میوه 2223193 2 lesson-section-code5 علوم باغبانی 01 احمد ارشادی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00)
اصلاح سبزی ها 2223185 2 lesson-section-code5 علوم باغبانی 01 فرشاد دشتی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30)
اصلاح گیاهان دارویی 2223189 2 lesson-section-code5 علوم باغبانی 01 علی عزیزی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30)
اصلاح گیاهان زراعی 2225027 3 کارشناسی بیوتکنولوژی 01 علی دلجو هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/19 (10:30 - 12:30)
اصلاح گیاهان زراعی 2225027 3 کارشناسی بیوتکنولوژی 02 علی دلجو هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/19 (10:30 - 12:30)
اصلاح گیاهان زینتی 2223215 2 lesson-section-code5 علوم باغبانی 01 داود عسگری هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 573 نتیجه
از 29