دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 975 نتیجه
از 49
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
فیزیولوژی رشد 2221354 2 کارشناسی ارشد 01 علی اصغر ساکی نیمه اول ترم سه شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00)
فیزیولوژی شیردهی 2221358 2 کارشناسی ارشد 01 عباس فرح آور نیمه اول ترم چهار شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/29 (10:00 - 12:00)
فیزیولوژی گوارش 2221355 2 کارشناسی ارشد 01 مصطفی ملکی نیمه اول ترم سه شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/01 (08:00 - 10:00)
مبانی ایمنی شناسی 2221356 2 کارشناسی ارشد 01 عباس فرح آور نیمه اول ترم چهار شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00)
هورمون شناسی و غدد داخلی 2221353 2 کارشناسی ارشد 01 عباس فرح آور نیمه اول ترم چهار شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00)
آبیاری عمومی 2211013 3 کارشناسی 02 امید بهمنی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00)
آبیاری عمومی 2211013 3 کارشناسی 01 امید بهمنی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00)
آبیاری قطره ای 2224377 2 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 حمید زارع ابیانه هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00)
ابزار اندازه گیری و کنترل 2222148 3 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 01 جعفر امیری پریان هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00)
ابزار اندازه گیری و کنترل 2222148 3 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 03 جعفر امیری پریان هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00)
ابزار اندازه گیری و کنترل 2222328 3 کارشناسی ارشد مهندسی بیوسیستم 01 جعفر امیری پریان هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00)
ابزار اندازه گیری و کنترل 2222148 3 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 02 جعفر امیری پریان هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00)
اپیدمیولوژی بیماریهای گیاهی 2220277 3 دکتری گیاه پزشکی 01 غلام خداکرمیان هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00)
اتوماسیون صنعتی (طراحی ماشینهای کشاورزی) 2222443 2 دکتری مهندسی بیوسیستم 01 جعفر امیری پریان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/29 (08:00 - 10:00)
ارتعاشات مکانیکی(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222153 3 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 01 حسنی محمدی منور هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00)
ارزیابی اراضی 2218027 3 کارشناسی خاکشناسی 01 سعید فراست هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/10 (08:00 - 10:00)
ارزیابی خاکها و اراضی 2218074 3 کارشناسی خاکشناسی 01 سعید فراست هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00)
ارزیابی ژنومیک 2221323 2 دکتری علوم دامی 01 فرهاد غفوری کسبی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00)
ارزیابی عملکرد پروژه های آبیاری و زهکشی 2224379 2 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 حمید زارع ابیانه هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00)
ازدیاد نباتات 2211041 3 کارشناسی 01 محمد سیاری هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 975 نتیجه
از 49