اساتید دانشکده

جلال سلطانی

جلال سلطانی

جلال سلطانی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اثر پرتوتابی فرابنفش و نور آبی بر عملکرد و ارزش تغذیه ای قارچ خوراکی-دارویی شاه صدف (Pleurotus eryngii) کارشناسی ارشد 1399/12/26
برهمکنش باکتری های اندوفیت شورپسند گیاهان هالوفیت با گندم زراعی کارشناسی ارشد 1399/12/24
اثر باکتری های اندوفیت سرو بر تحمل تنش خشکی در گیاهان غیرمیزبان جو و ماشک در کشت خالص و مخلوط کارشناسی ارشد 1399/12/23
سمیرا پاکوز بررسی حضور و فعالیت زیستی باکتریهای درون هیفی قارچ های اندوفیت سرو کارشناسی ارشد 1393/07/15
مهدی جدی زاهد جداسازی باکتری های اندوفیت چندین گیاه هالوفیت از خانواده آمارانتاسه و بررسی ارتباط آنها با مقاومت به شوری کارشناسی ارشد 1395/11/24
بنیامین جلیلی جداسازی و شناسایی قارچ های اندوفیت مقاوم به شوری در گیاهان هالوفیت خانواده آمارانتاسه کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/28
اصغر حسینی نیا " تاکسونومی مولکولی برخی از کنه های فیتوزئیده (Acari: Phytoseiidae) استان مرکزی و پرورش گونه ی رایج" دکتری دانلود 1398/04/31
اصغر حسینی نیا " تاکسونومی مولکولی برخی از کنه های فیتوزئیده (Acari: Phytoseiidae) استان مرکزی و پرورش گونه ی رایج" دکتری دانلود 1398/04/31
ندا رشنائی اثر همزیستی قارچ میکوریزا و زمان قطع آبیاری بر برخی شاخص های آگرومرفولوژیک و عملکرد اسانس گیاه دارویی آنیسون در سطوح مختلف کود شیمیایی فسفره کارشناسی ارشد 1392/12/18
مهسا ظاهری شجاع بررسی برخی اثرات زیستی باکتری های اندوفیت سرو کارشناسی ارشد 1393/04/31
مینا عسگری وصال بررسی هتروتالیسم در جدایه های ایرانی قارچ Aspergillus flavus کارشناسی ارشد 1393/04/31
شیدا کاس نژادبرزهندانی اثرات زیستی باکتری های اندوفیت پونه کوهی کارشناسی ارشد 1398/06/31
فهیمه گلپریان پیامدهای بیولوژیک تلقیح برخی اندوفیتهای گیاه به لیمو بر عملکرد برگ و خواص آنتی اکسیدانی آن کارشناسی ارشد 1393/11/26
میترا لشگری اثرات زیستی اندوفیت های گیاه به لیمو Lippia citriodora کارشناسی ارشد 1398/09/30
مریم نعمتی ارزیابی پیامدهای فیتوشیمیایی و فیزیولوژیک پرتوتابی فرابنفش بر گیاه نعناع فلفلی در حضور و عدم حضور میکروارگانیسم های اندوفیت کارشناسی ارشد 1396/12/06
مرضیه هادیان مهر بررسی فلور قارچی شایع محصولاتمهم خشکبار همدان کارشناسی ارشد 1396/12/09
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های مولکولی در بیماری شناسی گیاهی 2220256 3 01 چهار هفته اول ترم دو شنبه (16:00 - 18:00) | چهار هفته دوم ترم دو شنبه (16:00 - 18:00) | چهار هفته سوم ترم دو شنبه (16:00 - 18:00) | چهار هفته چهارم ترم دو شنبه (16:00 - 18:00) | چهار هفته اول ترم سه شنبه (12:00 - 14:00) | چهار هفته دوم ترم سه شنبه (12:00 - 14:00) | چهار هفته سوم ترم سه شنبه (12:00 - 14:00) | چهار هفته چهارم ترم سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مدیریت بیماری های گیاهان زراعی 2219219 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مدیریت بیماری های گیاهان زراعی 2219219 3 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
برهمکنش گیاه - میکروارگانیسم 2220199 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
ژنتیک مولکولی 2220131 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
بیماریهای گیاهان 2211021 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روش های مولکولی در بیماری شناسی گیاهی 2220256 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مدیریت بیماری های گیاهان زراعی 2219219 3 02 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مدیریت بیماری های گیاهان زراعی 2219219 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
باکتری شناسی گیاهی مقدماتی 2220227 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
برهمکنش گیاه - میکروارگانیسم 2220199 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ژنتیک مولکولی 2220131 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
برهمکنش گیاه - میکروارگانیسم 2220199 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/15 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
زیست شناسی سلولی و مولکولی 2220002 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 14 نتیجه
از 1