اساتید دانشکده

لیلا کاشی

لیلا کاشی

لیلا کاشی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول نماند شناسی و نماتدهای انگل گیاهی 2220052 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
بیماریهای گیاهان 2211021 3 01 نیمه اول ترم شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
اصول مدیریت بیماریهای گیاهی 2220303 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
بیماری های فیزیولوژیک گیاهان 2220326 2 02 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1399/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
بیماری های فیزیولوژیک گیاهان 2220326 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
بیماریهای مهم گیاهان باغبانی 2223131 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
بیماریهای مهم گیاهان باغبانی 2223131 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
نماتودشناسی گیاهی مقدماتی 2220225 1 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) 1399/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
اصول نماند شناسی و نماتدهای انگل گیاهی 2220052 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اصول نماند شناسی و نماتدهای انگل گیاهی 2220052 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اصول کنترل بیماریهای گیاهی 2220036 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
بیماریهای گیاهان 2211021 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
بیماریهای گیاهان 2211021 3 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
عملیات نماتودشناسی گیاهی مقدماتی 2220226 1 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/10 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
عملیات نماتودشناسی گیاهی مقدماتی 2220226 1 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/10 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نماتودشناسی گیاهی مقدماتی 2220225 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نماتد شناسی 2220012 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1397/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
نماتد شناسی 2220012 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
نمایش 18 نتیجه
از 1