اساتید دانشکده

حسین مددی

حسین مددی

حسین مددی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ارزیابی ویژگی های زیستی سوسک شکارگر Atheta sp. (Coleoptera: Staphylinidae) با تغذیه از پشه قارچ خوراکی Lycoriella auripila و مگس سرکه کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/10
ارزیابی مقاومت سه توده سیر نسبت به تریپس پیاز (Thrips tabaci Lindeman) کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/18
مقایسه اثر کشندگی ایزولههای مختلف قارچ Beauveria bassiana و B. varroa علیه پشه قارچ Lycoriella auripila کارشناسی ارشد 1398/06/30
معصومه ابراهیمی ارفع اثر دما بر میزان تداخل و واکنش تابعی کفشدوزک Hippodamia variegata (Col: Coccinellidae) روی شته Aphis gossypii (Hem: Aphididae) کارشناسی ارشد 1392/11/21
زکیه احمدی بهینه سازی پرورش انبوه سن شکارگر Nabis pseudoferus Remane کارشناسی ارشد 1395/12/04
بهاره آصف پور نرخ شکارگری Hypoaspis aculeifer با تغذیه از دوبالان قارچ خوار Lycoriella sp. (Dip: Sciaridae) و Megaselia sp. (Dip: Phoridae) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
مرجان آقامحمدی بررسی تراکم جمعیت آفات مهم گلخانهای با استفاده از پردازش تصاویر دیجیتال تلههای چسبان زردرنگ جهت تعیین زمان سمپاشی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/12
سحر بختیاریان بررسی تنوع ساپونین در یونجه های (Medicago satival L.) حساس، نیمه حساس و مقاوم به لارو سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica Gyll) با کمک تکنینک کروماتوگرافی لایه نازک کارشناسی ارشد 1392/12/12
عاطفه حشمتی سمیت حاد نانو کپسول اسانس پونه روی سن شکارگر Nabis pseudoferus Rename کارشناسی ارشد 1396/07/12
الهه رستمی جدول زندگی و ارزیابی خسارت شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) در منطقه همدان دکتری 1395/11/12
مریم زارعی اثر تراکم شته سیاه باقلا بر شکارگری درون رسته ای بین بالتوری سبزChrysoperla carnea و کفشدوزک Hippodamia variegata کارشناسی ارشد 1393/11/25
مریم زمردزاده پناهی پارامترهای جدول زندگی و نرخ برداشت کفشدوزک Hippodamia variegata (Goeze با تغذیه از شته مومی کلم، شته جالیز و رژیم غذایی مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/16
هاجر زنگنه مقایسه اثر کشندگی ایزولههای مختلف قارچ Beauveria bassiana و B. varroa علیه پشه قارچ Lycoriella auripila کارشناسی ارشد 1398/06/30
هاجر زنگنه مقایسه اثرکشندگی جدایه های مختلف قارچ Beauveria bassiana و B. varroae علیه پشه قارچ، Lycoriella auripila کارشناسی ارشد 1398/06/30
صفورا سلیمانی نوسانات فصلی و تغییرات جمعیت کفشدوزک های Cooccinella septempunctata, Hippodamia Variegata و زنبور پارازیتوئید Dinocampus coccinellae در منطقه دستجرد استان همدان کارشناسی ارشد 1392/12/03
فائزه طاوسی اجود برهم کنش های قارچ بیمارگر Metarhizium anisopliae و کنهGaeolaelaps aculifer روی کنترل جمعیت Lycoriella auripila در تولید قارچ خوراکی دکتری دانلود 1396/06/20
سارا عظیمیان مطالعه قارچهای بیمارگر حشرات و اثر بیوکنترلی انها روی پروانه ارد (Ephestia Kuehniella) کارشناسی ارشد 1392/07/09
حانیه مختاری ارزیابی ویژگی های زیستی سوسک شکارگر Atheta sp. (Coleoptera: Staphylinidae) با تغذیه از پشه قارچ خوراکی Lycoriella auripila و مگس سرکه کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/10
طیبه السادات مهدوی تعیین نرخ شکارگری و ترجیح غذایی سن شکارگر Nabis pseudoferus با تغذیه از Tuta absoluta و Aphis gossypii کارشناسی ارشد 1393/11/26
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اکولوژی شیمیایی حشرات 2220241 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
حشره شناسی (2) 2220213 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
کنترل بیولوژیک آفات 2220312 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/01 (15:30 - 16:00) ترم دوم 1399
کنترل بیولوژیک آفات 2220311 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/01 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1399
ارزیابی خسارت آفات 2220196 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
آفات مهم گیاهان باغبانی 2223132 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
آفات مهم گیاهان باغبانی 2223132 3 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
اکولوژی 2211005 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
اکولوژی شیمیایی حشرات 2220241 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
حشره شناسی (2) 2220213 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
کنترل بیولوژیک حشرات 2220250 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کنترل بیولوژیک حشرات 2220250 3 02 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ارزیابی خسارت آفات 2220196 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
اکولوژی 2211005 3 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روش های پژوهش در حشره شناسی کشاورزی 2220251 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
روش های پژوهش در حشره شناسی کشاورزی 2220251 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ارزیابی خسارت آفات 2220196 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
اکولوژی حشرات 2220076 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1397/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
اکولوژی حشرات 2220076 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1397/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
نمایش 19 نتیجه
از 1