کارگاه تراکتور

کارگاه تراکتورکارگاه تراکتور


گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
نام آزمایشگاه: کارگاه تراکتور
نام سرپرست: گروه مهندسی بیوسیستم
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی: null
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

آموزش و شناخت سیستم عملکردی تراکتور (سیستم انتقال توان ، PTO ،مالبندی و .....)

null

null