سمینار کارشناسی ارشد خانم: "معصومه مالمیر" با موضوع "کودهای زیستی و تاثیر آنها بر کمیت و کیفیت دانه های روغنی"

سمینار کارشناسی ارشد خانم: "معصومه مالمیر" با موضوع "کودهای زیستی و تاثیر آنها بر کمیت و کیفیت دانه های روغنی"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع: کودهای زیستی و تاثیر آنها بر کمیت و کیفیت دانه های روغنی استاد راهنما: آقای دکتر ابوطالبیان دانشجو: خانم معصومه مالمیر زمان: چهارشنبه 94/11/07 ساعت: 8 الی 9

موضوع: کودهای زیستی و تاثیر آنها بر کمیت و کیفیت دانه های روغنی

استاد راهنما: آقای دکتر ابوطالبیان

دانشجو: خانم معصومه مالمیر

زمان: چهارشنبه 94/11/07

ساعت: 8 الی 9