دکتر محمد خانجانی به عنوان دبیر سومین کنگره بین المللی کنه شناسی انتصاب شد

دکتر محمد خانجانی به عنوان دبیر سومین کنگره بین المللی کنه شناسی انتصاب شد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دکتر محمد خانجانی به عنوان دبیر سومین کنگره بین المللی کنه شناسی انتصاب شد

دکتر محمد خانجانی به عنوان دبیر سومین کنگره بین المللی کنه شناسی انتصاب شد

3rd International Persian Congress of Acarology