آزمایشگاه پژوهشی فرآوری و فیتوشیمی

آزمایشگاه پژوهشی فرآوری و فیتوشیمیآزمایشگاه پژوهشی فرآوری و فیتوشیمی


گروه آموزشی: گروه آموزشی علوم باغبانی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه پژوهشی فرآوری و فیتوشیمی
نام سرپرست: مدیر گروه
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: