آزمایشگاه آموزشی پدولوژی

آزمایشگاه آموزشی پدولوژیآزمایشگاه آموزشی پدولوژی


گروه آموزشی: خاکشناسی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه آموزشی پدولوژی
نام سرپرست: دکتر محسن شکل آبادی
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: