اساتید دانشکده

دوست مراد ظفری

دوست مراد ظفری

دوست مراد ظفری   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مقایسه اثر کشندگی ایزولههای مختلف قارچ Beauveria bassiana و B. varroa علیه پشه قارچ Lycoriella auripila کارشناسی ارشد 1398/06/30
جدا سازیی وبررسیی برخیی خواص بییوشییمییایییی اندوفییت هایی درختچه گز کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/18
جداسازی قارچهای پنی سیلیوم تولید کننده رنگ از گیاه و خاک کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/29
محمدلطیف ابراهیمی شناسایی قارچ های شایع بیماری زای ریشه و طوقه و برگ چغندرقند در استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/30
ابوطالب اسماعیل زاده باوانی ارزیابی اثر کیتوزان و چند جدایه قارچی آنتاگونیست بومی در کنترل بیولوژیک Verticillium dahliae، عامل پژمردگی هلو کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/13
محمد اکرمی شناسایی گونه های جنس فوزاریوم و تریکودرما در مزارع نخود، لوبیا و عدس و بررسی کارایی گونه های جنس تریکودرما در کنترل بیولوژیکی قارچ عامل بیماریهای فوزاریومی دکتری دانلود 1348/10/11
سیده راحله آلطه مکی کوهبنانی بررسی همزیستی قارچ های نابیماری زا در ریشه گیاهان خانواده کنوپودیاسه بومی سرزمین های تر و خشک ایران و پیامد کاربرد این قارچ ها و نانوکامپوزیت تیمار شده با روی در کاهش زیان تنش خشکی دکتری دانلود 1397/11/27
هانیه امان اله بهاروندی کمک به شناسایی گونه های Cladosporium در استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/31
عاطفه امینی بررسی رابطه بین تجمع فیتوالکسین ها و مقاومت به قارچ Botrytis cinerea در سه رقم انگور ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
پرستو آیینی جداسازی برخی از قارچ های خاک های آلوده و بررسی میزان جذب فلزات سنگین توسط آن ها کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
فریدون باب الحوائجی بررسی بیماری آنتراکنوز گردو در استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/09
اعظم بخشیانی جداسازی و بررسی بیوشیمیایی اندوفیت های گیاه فرفیون و سلمه تره کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/17
حامد ترک لادانی جداسازی و بررسی خواص آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریایی اندوفیت های جدا شده ازگیاه گردو کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
علی تهذیبی جداسازی و بررسی خواص بیوشیمیایی و ضد میکروبی اندوفیت های گیاه سماق کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/16
فرناز جلالی اثرات ترکیبات آلی فرار گونه هایی از تریکودرما بر کاهش برخی تنش های زنده و غیرزنده در گیاهان دکتری دانلود 1395/08/11
مریم حسنوند بررسی امکان همزیستی Piriformosporaindica با برخی گونه های تریکودرما و قابلیت بیوکنترلی توأم آن ها در کنترل شانکر رایزوکتونیایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/09
هانیه خدابنده لو تولید انبوه تریکودرما کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/05
رضا خوش گونه شناسایی گونه های تریکودرما و بررسی اثر بیوکنترلی آن ها روی عامل غالب قارچی پوسیدگی ریشه باقلا در استان لرستان کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/07
وحید دارایی بررسی امکان کنترل بیولوژیک قارچ Rhizoctonica solani عامل بیماری پوسیدگی ریشه چغندر قند با استفاده از قارچ تریکودرما در شرایط گلخانه کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
رضا دهقان مویدی شناسایی قارچ های اندام های هوایی سیب زمینی در استان همدان کارشناسی ارشد 1392/07/09
پریسا رحیمی تمندگانی جداسازی و شناسایی پپتایبول ها در چند گونه تریکودرما و مقایسه اثر پپتایبول ها با EDT151 (مشتق شده از هلیومیسین) در افزایش مقاومت به عوامل بیماریزای گیاهی درNicotianabenthamiana دکتری دانلود 1395/08/05
پریسا رزاقی مطالعه قارچ های دارای خاصیت علف کشی در منطقه غرب ایران به منظور یافتن برخی فیتوتوکسین های آنها به عنوان علف کش های زیستی دکتری دانلود 1396/03/16
حسن رمضانی زلندی شناسایی و بررسی قارچ های بیماری زای پیاز در استان اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
رویا زلقی پیامد کاربرد گلومرال های جداسازی شده از خاک معدن سرب آهنگران، بر برداشت سرب و بردباری برخی گیاهان روغنی در یک خاک آلوده به سرب دکتری دانلود 1393/06/22
سیمین سجادی کمک به شناسایی قارچ های مرتبط با برخی از درختان سایه دار در استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/18
زینب سعادت الانق شناسایی باکتری های اندوفیت نخود و ارزیابی توانایی آن ها در کنترل بیماری برق زدگی این گیاه کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/13
سوسن شئونات جداسازی و شناسایی گونه های جنس فوزاریوم از گیاه سیر در استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/26
فائزه طاوسی اجود برهم کنش های قارچ بیمارگر Metarhizium anisopliae و کنهGaeolaelaps aculifer روی کنترل جمعیت Lycoriella auripila در تولید قارچ خوراکی دکتری دانلود 1396/06/20
مصطفی عابدی تیزکی بررسی ساختار جمعیت، تنوع ژنتیکی و توزیع مکانی آلودگی مایکوتوکسینی جدایه هایFusariumgraminearumجدا شده از گندم در شمال و غرب ایران دکتری دانلود 1395/08/01
خدیجه عباسی بررسی برخی مکانیسم های آنزیمی قارچ های درگیر در کنترل نماتد سیست طلایی سیب زمینی در استان همدان دکتری دانلود 1396/09/20
سارا عظیمیان مطالعه قارچهای بیمارگر حشرات و اثر بیوکنترلی انها روی پروانه ارد (Ephestia Kuehniella) کارشناسی ارشد 1392/07/09
حمیرا کاظمی پور اثر1- متیلسیکلوپروپان، آب گرم و پرتو تابی فرابنفشCروی انبارمانی وبرخیویژگی هایکمی و کیفی میوه انگور رقمگلین بارماقی کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/30
بهار کریمیان بررسی ساختار ژنتیکی و فیلوژنی گونه کمپلکس Trichoderma harzianum در برخی اقلیم های ایران دکتری دانلود 1393/06/23
مهناز گجری محمدآبادی شناسایی باکتری های اندوفیت گندم و ارزیابی توانایی آن ها در کنترل پاخوره گندم کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
عاطفه مهجوری بررسی خواص بیوشیمیایی و ضدمیکروبی اندوفیت های جدا شده از درخت کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/12
سارا مهدیان کمک به شناسایی قارچ های عامل پوسیدگی خوشه انگور در استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/26
محمدرضا مهدیخانی بررسی امکان کنترل غیرشیمیائی بیماری پژمردگی فوزاریومی خربزه با استفاده از محلول سیلیکون و کمپوست در شرایط گلخانه و مزرعه کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/22
سید مهدی موسوی جداسازی و شناسایی قارچ های عامل شانکر درختان سیب در استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/12
پردیس نبی زاده شناسایی گونه های شایع فوزاریوم عامل پوسیدگی خشک غده سیب زمینی در انبارهای استان همدان و بررسی تاثیر کاربرد نانوذرات مس و نقره در کنترل بیماری کارشناسی ارشد 1392/12/21
مریم نشوه بررسی خواص ضد باکتریایی و ترکیبات موثره عصاره بره موم، رزین و اندوفیت های درخت صنوبر بر رشد باکتری های بیماری زا و شناسایی اندوفیت های جدا شده کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
مرضیه هادیان مهر بررسی فلور قارچی شایع محصولاتمهم خشکبار همدان کارشناسی ارشد 1396/12/09
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ژنتیک بیماری زایی بیمارگرهای گیاهی 2220233 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
سم شناسی 2220223 2 01 نیمه اول ترم چهار شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
قارچ شناسی تکمیلی 2220050 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
قارچ شناسی تکمیلی 2220050 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
بیماری شناسی گیاهی عملی 2220284 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بیماریهای مهم درختان میوه 2220314 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روشها و وسایل تحقیق در بیماری شناسی گیاهی 2220198 3 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روشها و وسایل تحقیق در بیماری شناسی گیاهی 2220198 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
سیستماتیک قارچ ها 2220204 3 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
قارچ شناسی مقدماتی 2220215 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
سم شناسی 2220006 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
سم شناسی 2220006 3 02 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
قارچ شناسی تکمیلی 2220050 3 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
قارچ شناسی تکمیلی 2220050 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ژنتیک بیماری زایی بیمارگرهای گیاهی 2220233 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
سم شناسی 2220006 3 02 نیمه اول ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1397/10/17 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
سم شناسی 2220006 3 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | نیمه اول ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/17 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
قارچ شناسی تکمیلی 2220050 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
قارچ شناسی تکمیلی 2220050 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
نمایش 19 نتیجه
از 1