اساتید دانشکده

محسن شکل آبادی

محسن شکل آبادی

محسن شکل آبادی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تغییرات کانیهای رسی خاک در ریزوسفر برخی گیاهان مرتعی و بر همکنش آنها با بخشهای مختلف کربن آلی دکتری دانلود 1398/09/19
استفاده از مدل رقومی ارتفاعی و مشتقات آن برای نقشه برداری برخی ویژگی های خاک در حوزه همدان- بهار کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
ارزیابی حساسیت به زمین لغزش با استفاده از مدل آماری دو متغیره و GIS در منطقه پالنگان استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
رابطه پراکنش کربن آلی خاک با ویژگیهای مستخرج از مدل رقومی ارتفاع در استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
اثر کاربرد مواد جامد زیستی بر منابع کربن آلی خاک در خاکهایی با رسهای متفاوت کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
اسماعیل اسفندیاری اخلاص اثر سیستم های مختلف خاک ورزی، گیاه پوششی و کشت مخلوط بر برخی شاخص های کیفیت خاک در منطقه دستجرد همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/15
عبدالعلی بهرامی ارزیابی اثرات زیست محیطی نظام های بهره برداری کشاورزی در استان همدان با استفاده از تحلیل ردپای اکولوژیکی (مورد: گندم آبی) دکتری دانلود 1393/11/29
نسیم تابه زر ارزیابی اراضی بر اساس تجزیه ی رقومی زمین با استفاده از مدل سازی برخی خصوصیات ریخت سنجی و شاخص رُسوب در حوضه آبریز صالح آباد استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/12/22
سعید جعفری اثر شوری و سدیمی بودن خاک بر پویایی و معدنی شدن کربن آلی خاک کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
میلاد جعفری منصف پیامد کاربرد کاه گندم بر زیست فراهمی کادمیوم در خاک پس از آلودگی به نمک نیتراتی آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
بهزاد جگروند تاثیر کوتاه مدت آتش سوزی بر فرانسجه های کیفیت خاک مراتع نیمه استپی نهاوند کارشناسی ارشد 1392/12/18
محسن حبیبیان اثرمدت بهره برداری مزارع نیشکر با آبیاری سنگین بر اشکال مختلف آهن و پذیرفتاری مغناطیسی خاک ها کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
منصور خزایی شناسایی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ورده بندی خاک ها وارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصولات غالب منطقه چهاردولی با استفاده از سیستم اطلات جغرافیایی(GIS) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/17
میثم رحیمی بررسی میزان کادمیم و توزیع شکل های آن در سری خاک های غالب تحت کشت گندم در استان همدان کارشناسی ارشد 1392/07/08
سیده سحر رضوی ایمن تاثیر بیوچار کود گاوی بر عملکرد و کارایی مصرف آب خیار گلخانه ای تحت شرایط تنش آبی کارشناسی ارشد 1397/11/27
هاجر زارعی سنجش حساسیت دمایی خاک های تیمار شده با بیوچار کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/05
حسن زبرجدی بررسی عوامل موثر در گسترش فرسایش خندقی (مطالعه موردی منطقه قهورد همدان ) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
شهرزاد شاکری پیامد کاربرد زئولیت در خاک و همزیستی گلومرالی بر پایداری نخود ایرانی) (Cicer arietinum L.در برابر تنش های خشکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
مونا فرجی پیامد آتش سوزی بر بخش های گوناگون کربن آلی خاک چراگاه های دامنه الوند کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
یونس گروسی بهره گیری از نقشه برداری دیجیتال در ارزیابی حساسیت به فرسایش گالی دکتری دانلود 1397/07/04
حسن گودرزی بررسی برخی عوامل خاکی محدود کننده رشد درختان چنار و اقاقیای چتری در شهرستان بروجرد کارشناسی ارشد 1392/08/14
فاطمه محمودی پی سلسله مراتب خاکدانه سازی در خاک های تیمار شده با بیوچار کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/05
محسن مراد حاصلی تأثیر جهت شیب،چراوموقعیت نمونه برداری بر منحنی تراکم محصور و مقاومت فروروی خاک کارشناسی ارشد 1394/06/29
نرگس ملایی تاثیر مدیریت های مختلف کاشت نیشکر بر برخی از شاخص های کیفیت خاک در زمین های هفت تپه ، خوزستان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
لیلا می میوند استفاده از روش طیف سنجی مرئی مادون قرمز (VIS-NIR) برای پیش بینی برخی از ویژگی های خاک کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/27
مهسا وکیلی تنها ارزیابی تناسب اراضی استان همدان برای برخی محصولات باغی و تعیین مکانهای دفن زباله کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/18
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حفاظت خاک پیشرفته 2218152 3 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
زمین آمار 2218375 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
کاربرد GIS در علوم خاک 2218310 2 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نقشه برداری رقومی خاک 2218405 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فرسایش وحفاظت خاک 2218018 3 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
کاربرد سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی در کشاورزی 2218097 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارتوگرافی 2218041 2 02 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارتوگرافی 2218041 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
فرسایش وحفاظت خاک 2218018 3 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
کاربرد سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی در کشاورزی 2218097 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) 1397/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
کاربرد سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی در کشاورزی 2218097 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) 1397/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
کارتوگرافی 2218041 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1397/10/23 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
نمایش 12 نتیجه
از 1