اساتید دانشکده

محمد سیاری

محمد سیاری

محمد سیاری   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اثر بسته بندی با فیلم نانو و پوشش پلی پروپیلن بر حفظ کیفیت و کاهش وزن میوه انار رقم ملس ساوه طی دوره انبار مانی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
علی ابوالفتحی اثر پوشش ژل آلوئه ورا و روغن بادام روی عمر انباری و برخی ویژگی های کیفی میوه انار رقم ملس ساوه کارشناسی ارشد 1394/07/14
نعیمه اسکندرلو اثر بسته بندی نانو سیلیکات بر ویژگی های کیفی قارچ تکمه ای در انبار کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/28
سجاد الوندی اثر اسکوربات کلسیم و تیمار گرمایی بر کنترل قهوه ای شدن و برخی صفات کیفی قارچ تکمه ای طی دوره انبار کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/26
پروین باباخانی اثر بنتونیت سدیم-کلسیم و سوربات پتاسیم بر حفظ کیفیت و کاهش وزن میوه انار رقم ملس ساوه طی دوره انبارمانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
پرنیا پاکان اثر نور تکمیلی بر رشد، عملکرد و برخی ویژگی های بیوشیمیایی توت فرنگی رقم کاماروسا کارشناسی ارشد 1397/11/17
مریم چوبتاشانی اثر پوشش کیتوزان و نانو فیبر کیتوزان بر کیفیت و انبارمانی میوه ی توت فرنگی رقم پاروس کارشناسی ارشد 1397/11/06
صدیقه زارع اثر اسکوربات کلسیم بر عمر انبارمانی میوه گوجه فرنگی رقم ریو گرند کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
شقایق شاکری اثر محلول و بخار هگزانال روی برخی ویژگی های کیفی و انبارمانی قارچ تکمه ای کارشناسی ارشد 1395/07/13
بهاره شیربیگی اثر ازن بر انبارمانی و برخی شاخص های کیفی میوه توت فرنگی رقم پاروس کارشناسی ارشد 1395/11/12
مریم شعبانلو اثرکاربرد هگزانال، اسانس شمعدانی عطری، روغن کدوی تخمه کاغذی و فرمولاسیون حفظ تازگی میوه (EFF) روی انبارمانی میوه انگور رقم بیدانه سفید کارشناسی ارشد 1395/12/24
نادیا شهبازی مقایسه برخی خواص فیتوشیمیایی میوه و ویژگی های دارویی پسماند در هشت رقم انار ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
شیما شهری مقایسه اثر منطقه و تراکم گیاه بر رشد کنگر فرنگی تحت تاثیر زمان کاشت کارشناسی ارشد 1392/06/26
صبا صادقی عنوان: اثر تیمار ازن و بسته بندی در اتمسفر اصلاح شده روی انبارمانی و برخی خصوصیات کمی و کیفی فلفل دلمه ای کارشناسی ارشد 1397/11/15
فروغ صیدپور ارزیابی تحمل به سرمای گیاهچه های خیار (Cucumis sativus L.) با تیمار برخی از ترکیبات شیمیایی و غیرشیمیایی کارشناسی ارشد 1392/06/27
طاهره طریقی حسن پور اثر سالیسیلیک اسید، کیتوزان و سالیسیلول کیتوزان بر عمرانباری و برخی شاخص های کمی و کیفی میوه توت فرنگی رقم سلوا طی نگهداری در انبار سرد کارشناسی ارشد 1396/12/10
فاطمه عبدالی ورکانه ارزیابی گوناگونی و ساختار ژنتیکی برخی توده های بومی گل محمدی با استفاده از نشانگرهای ISSR و RAPD و مقایسه برخی صفات فیتوشیمیایی کارشناسی ارشد 1397/11/27
زهراسادات عسگریان اثر پرتودهی با نور فرابنفشC بر کاهش سرمازدگی میوه خرمالو در انبار کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/11
رضا غریبی اثر اسانس اسطوخودوس و متیل سالیسیلات در کنترل برخی بیماری های قارچی پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم سلوا کارشناسی ارشد 1392/06/27
مهسا قاسمی راستی بررسی تنوع ژنتیکی 6 جمعیت گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) با استفاده از نشانگر ISSR و مقایسه این جمعیت ها براساس محتوای اسیدهای فنلیک کارشناسی ارشد 1397/11/28
فردین قنبری بررسی مکانیزم های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، هورمونی و مولکولی اثر تنش خشکی بر تحمل به سرما گیاه گوجه فرنگی دکتری دانلود 1396/07/10
حمیرا کاظمی پور اثر1- متیلسیکلوپروپان، آب گرم و پرتو تابی فرابنفشCروی انبارمانی وبرخیویژگی هایکمی و کیفی میوه انگور رقمگلین بارماقی کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/30
نسترن مدیریان اثر سوربات پتاسیم و کیتوزان بر عمر انباری و برخی شاخص های کمی و کیفی پرتقال رقم تامسون ناول کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/18
بهزاد میرانشاهی اثر کاربرد متیل جاسمونات بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی و محتوای اسانس گیاه مرزه در شرایط تنش خشکی کارشناسی ارشد 1392/06/27
نورالله موسی کرباسی اثر اسانس گیاه دارویی مفرا (Nepeta crispa) و عصاره نشاء گوجه فرنگی بر کنترل برخی از قارچ های بیماری زای پس از برداشت پرتقال رقم مورو کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/26
مهدی نظری خانمیری اثر آسکوربات کلسیم و اسید آسکوربیک بر فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز و مقاومت به سرما در گیاهچه های گوجه فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
فهیمه نوروزی اثر پوشش دهی ژل آلوئه ورا و موسیلاژ بذر ریحان بر انبارداری و کیفیت میوه زردآلو رقم نوری و گیلاس رقم تک دانه کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/10
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طرح و آزمایشات کشاورزی 1 2211012 3 02 نیمه اول ترم یک شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
طرح و آزمایشات کشاورزی 1 2211012 3 01 نیمه اول ترم یک شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی 2223175 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
ازدیاد نباتات 2211041 3 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
باغبانی عمومی 2211050 3 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
باغبانی عمومی 2211050 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
باغبانی عمومی 2211050 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بیوشیمی عمومی 2211009 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روش های ارزیابی کیفی مواد غذایی(فناوری پس از برداشت) 2222307 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روش های استخراج و شناسایی مواد موثره گیاهان دارویی 2223188 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه اول ترم سه شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
باغبانی عمومی 2211050 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
باغبانی عمومی 2211050 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
باغبانی عمومی 2222129 3 02 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
باغبانی عمومی 2222129 3 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
طرح و آزمایشات کشاورزی 1 2211012 3 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | نیمه اول ترم چهار شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
طرح و آزمایشات کشاورزی 1 2211012 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه اول ترم چهار شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی 2223175 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/17 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
کیفیت در محصولات باغبانی 2223201 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی تولید گیاهان باغی 2219215 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مهارت های آزمایشگاهی 2223177 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2